Huisartsencentrum Pniël

Gezondheidszorg in Nederland is de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig. Wij zijn van mening dat u als patiënt het recht heeft om te weten waarvoor u kiest als u besluit patiënt te worden bij Huisartsencentrum Pniël.

Daartoe hebben wij onze missie en visie voor u op de site gezet.

Missie (waar staan wij als praktijk voor)

Huisartsencentrum Pniël is een kleinschalige gezondheidsvoorziening waarin huisartsenzorg centraal staat. Wij bieden huisartsenzorg in de breedste zin van het woord aan voor de gehele populatie van Bos en Lommer te Amsterdam. Ons doel is om deze zorg laagdrempelig en persoonlijk aan te bieden.

Om deze zorg laagdrempelig te kunnen leveren:

 1. Zijn wij iedere werkdag van het jaar geopend.
 2. Worden spoedafspraken op dezelfde dag gepland.
 3. Streven wij ernaar niet urgente afspraken binnen 2 werkdagen te plannen.
 4. Kunt u bij ons een afspraak maken zowel aan de balie, telefonisch als via de website.
 5. Geeft de uitgebreide website daarnaast ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de huisarts en het aanvragen van herhaalrecepten. Dit alles uiteraard op een beveiligde manier.
 6. Kunt u bij ons terecht voor alle vragen over uw gezondheid. Dit kan zowel op lichamelijk als psychische gebied zijn.
 7. Bezoeken wij patiënten thuis indien dit medisch noodzakelijk

Om deze zorg persoonlijk te maken:

 1. Werken wij met een klein team van vaste artsen.
 2. Kunt u bij niet urgente zaken uw eigen arts van voorkeur aangeven.
 3. Bij spoedeisende zorg en afspraken op korte termijn wordt er door de assistente beslist (zo nodig in samenspraak met de arts) welke arts u medisch gezien het beste bij kan staan op dat moment.
 4. Vinden wij dat een goede arts-patiëntrelatie gebaseerd dient te zijn op een wederzijdse vertrouwensbasis.
 5. Kunt u mede daarom een kennismakingsgesprek aangaan met een van de artsen. Dit kunt u ook doen alvorens u besluit of u zich bij ons wilt inschrijven.

Uw gezondheid en hoe u daarmee om gaat vinden wij een groot goed. Wij willen u dan ook steunen in uw eigen verantwoordelijkheid om goed voor uw eigen gezondheid te zorgen. Wij verwachten dan ook dat u zelf uw uitslagen op vraagt en dat u zelf de regie houdt over het aanvragen van uw (herhaal)medicatie. Uiteraard proberen wij zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen indien uitslagen of de aangevraagde medicatie hiertoe aanleiding geven.

Zoals reeds vermeld doen wij huisbezoeken bij patiënten thuis indien dit medisch noodzakelijk is. Bij geboorte van een kindje sturen wij u een kaartje om u te feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis. Mocht u het op prijs stellen als wij u ook thuis bezoeken daarvoor, kunt u ons dit laten weten.

Bij ontslag uit het ziekenhuis streven wij ernaar om u telefonisch te benaderen om te kijken hoe het met u is. Indien u in dat geval een huisbezoek op prijs stelt kunt u ons dit ook laten weten.

Patiënten die in een verzorgingshuis wonen kunnen op verzoek ook een huisbezoek aanvragen.

Huisartsencentrum Pniël staat voor het leveren van reguliere geneeskunde in de breedste zin van het woord. Wij werken zoveel mogelijk volgens de landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen. Uiteraard kunt u met ons wel het gesprek voeren t.a.v. complementaire geneeskunde.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de Bos en Lommerse apotheken afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. In Amsterdam bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken. Daarnaast hebben wij in onze praktijk duidelijke afspraken over het gebruik en het herhalen van medicijnen. Wij zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van slaapmiddelen. Ook verwachten we van patiënten die continu medicijnen gebruiken, dat dit gebruik ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Jaarlijks wordt getoetst of wij nog voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen zoals opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook vinden wij het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en (huis)artsenopleiding. Daarnaast zijn wij stageverlener voor doktersassistentes. Wij ontvangen geen vertegenwoordigers van en zijn op geen enkele manier verbonden aan de farmaceutische industrie, noch ontvangen wij sponsoring van andere partijen.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wij vinden wel dat er een band moet zijn met de patiënt. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij het uitvoeren zoals de wet ons voorschrijft.

Ook hebben wij geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen in overleg dienen plaats te vinden. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs om dit via het spreekuur met ons te bespreken.

Om mensen met chronische ziekten, zoals Diabetes Mellitus en chronische longziekten (astma/COPD) kwalitatief en hoogwaardig te kunnen begeleiden zijn wij aangesloten bij Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam. Wij werken volgends de protocollen en transmurale afspraken die gemaakt zijn met zowel de 1e lijns samenwerkingspartners als de ziekenhuizen. Dit wordt regionale ketenzorg genoemd.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 en chronische longziekten protocollair uit te voeren volgens de regionale ketenzorgplannen.

Visie (waar gaan we als praktijk voor)

Huisartsencentrum Pniël wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is voor haar patiënten gedurende alle werkdagen van het jaar.

Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk. Ontwikkeling en (bij)scholing vindt conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg, en de samenwerking met andere gezondheidswerkers plaats.

Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is om de meest optimale zorg aan patiënten te bieden, die met de huidige kennis mogelijk is. Binnen de praktijk wordt steeds gezocht naar manieren om verworven kennis zo optimaal mogelijk te verwoorden in de dagelijkse zorg aan de patiënt.

De huisartsen en alle medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar hun eigen handelen alsmede naar nieuwe verworven informatie, zowel intern als extern. Waar nodig gebruiken wij deze informatie om de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten aanzien van de zorg die aan de patiënt wordt geleverd.

Daarnaast wil Huisartsencentrum Pniël een voortrekker zijn in de steeds belangrijker wordende samenwerking met andere 1e lijns gezondheidswerkers. Daartoe wordt steeds opnieuw gekeken naar mogelijkheden om de service alsmede de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te verbeteren.